Lính trận về làng

Ngày 25/12/2018 09:05

Ngày nào thắt đáy lưng ong/Ngực căng như lúa trỗ đòng ruộng quê/Bao đêm trăng tỏ trên đê/Chúng mình giao ước hẹn thề đợi nhau.

Ngày nào thắt đáy lưng ong
Ngực căng như lúa trỗ đòng ruộng quê
Bao đêm trăng tỏ trên đê
Chúng mình giao ước hẹn thề đợi nhau.

Rồi tôi chinh chiến tuyến đầu
Khi Quảng Trị lúc Cà Mau bưng biền
Em thành dâu thảo vợ hiền
Tuổi xuân theo gió về miền hư không.

Tôi về giờ đã lên Ông
Thương Bà nhiều lắm nói không nên lời
Chiều nay nhóm lửa bắc nồi
Hương nhu lá sả sôi rồi Bà ơi.

Kỳ lưng giặt giũ phần tôi
Lính mà tác chiến thôi rồi - miễn chê

Xem thêm: Cãi nhau

ST

Xem thêm chủ đề: Vợ| ông bà|