Vô sự

Ngày 26/11/2018 01:38

Còn gì hơn cuối đời vô sự
Ngày bình an đêm cũng bình an 
sáng trồng rau ,trưa nằm võng ngủ
Đêm trà thư dưới ánh trăng vàng .

Còn gì hơn đời vô tư lự
Mặc thế nhân, kệ quĩ vô thường
Gian nhà nhỏ hai người tâm sự 
Cuộc tồn sinh đại mộng miên trường...

Còn gì hơn tuổi già khang kiện 
Nơi hoang sơn vui thú điền viên
Cỏ dưới chân , ngang đầu mây trắng  
Qui ẩn độc hành tiểu thần tiên .

 

Xem thêm: Cũng đành thế thôi

ST

Xem thêm chủ đề: Thơ| hạnh phúc tuổi già|